Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název
Město Břidličná

2. Důvod a způsob založení
Právní subjektivita Města Břidličná  vznikla v souladu s § 1,2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle  tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zvláštními zákony - výkon stavebního a matričního úřadu.

3. Organizační struktura
Organizační struktura města

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Město Břidličná 
  Nábřežní 452 
  793 51 Břidličná
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městský úřad Břidličná 
  Nábřežní 452 
  793 51 Břidličná
 • 4.3 Úřední hodiny
  PO: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
  ST: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Mimo úřední hodiny doporučujeme dohodnout si návštěvu předem.

 • 4.4 Telefonní čísla
  554 773 536
 • 4.5 Adresa internetové stránky
  http://www.mu-bridlicna.cz
 • 4.6 Adresa e-podatelny
  podatelna@mu-bridlicna.cz
 • 4.7 ID datové schránky města
  f5rbfaq
 • 4.8  Podatelna – úřední hodiny                              Pokladna – úřední hodiny

  PO       08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00             PO       8:00-11:00,13:00-16:30

  ÚT       08:00 – 11:00, 13:00 – 14:00             ST       8:00-11:00,13:00-16:30

  ST       08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00            

  ČT       08:00 – 11:00, 13:00 – 14:00

  PÁ       08:00 – 10:00

  Podatelna je určena pro příjem veškerých komponent (dokumentů) v listinné podobě a zároveň zajišťuje příjem komponent (dokumentů) v elektronické podobě (vyhovujících technickým parametrům  viz. níže) doručovaných Městskému úřadu Břidličná.

  Technické parametry komponenty (dokumentů) v elektronické podobě:

 • Soubor pro Acrobat Reader s příponou .PDF
 • Komponenty (dokumenty) Microsoft Word od verze 6.0/95 s příponou DOC, DOCX
 • Sešit Microsoft Excel od verze 5,0/95 s příponou XLS, XLSX
 • Rastrové obrázky GIF, JPG s odpovídající příponou.
 • Formát XML

Při použití jiných formátů nebude podatelna způsobilá tato podání přijmout. Maximální přípustná velikost přijímané e-mailové zprávy včetně přílohy: 20MB

5. Případné platby lze poukázat na účet
19-0786980257/0100 (KB Bruntál) 
platby za odpady: 19-785010267/0100 (KB Bruntál)

6. IČO
00295906

7. DIČ
CZ00295906

8. Rozpočet
Rozpočet

9. Žádosti o informace
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.
Město Břidličná zveřejňuje informace následujícími způsoby:
·       na úřední desce – na budově MěÚ
·       na internetové úřední desce na adrese: www.mu-bridlicna.cz
·       informace lze dále získat v kancelářích MěÚ v úředních dnech a úředních hodinách
Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.
Ústně:
·       osobně na MěÚ Břidličná v úředních dnech a v úředních hodinách:
·       telefonicky na tel. č.: 554 773 536
Písemně:
·       na adrese: Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Elektronickou poštou:
·       e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
·       utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
·       skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
·       skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
·       zák. č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a dalších podání

Na ústní žádost poskytne MěÚ v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.Stížnosti, petice a podněty se u MěÚ podávají elektronicky (pro podání elektronickou poštou je nutný zaručený elektronický podpis), písemně nebo ústně do protokolu na podatelně. Všechny stížnosti se zapisují do evidence stížností. MěÚ vyřizuje stížnosti a podněty ve lhůtě  nejdéle do 60 dnů ode dne doručení dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností, která přijala Rada města Břidličná v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění usnesením č. 254/14 ze dne 20.9.2017. Ve lhůtě 30 dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, vyřizovány petice.

Žádosti a další podání lze podat písemně (osobně, poštou, elektronickou poštou) na kontaktní adresy.
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí MěÚ Břidličná lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal. Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon, nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu. Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
12. Formuláře
Formuláře ke stažení

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody na Portále veřejné správy

14. Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Břidličná jedná a rozhoduje:

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • zák. č. 541/2020 sb., o odpadech (upravuje obecné nakládání s odpadem).
 • zák. č. 542/2020 sb., o výrobcích s ukončenou životností (upravuje nakládání s elektroodpadem, bateriemi a akumulátory, pneumatikami a vozidly).
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními města Břidličná, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii „Obecně závazné vyhlášky“.

15. Pravidla pro postup při zajišťování volného přístupu k informacím

Pravidla pro postup při zajišťování volného přístupu k informacím.

16. Licenční smlouvy

 • vzory licenčních smluv dle § 14a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů, nebyly vydány
 • výhradní licence podle § 14a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyly poskytnuty


 

Erb Města Břidličná

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

telefon:554 773 536
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz
DS: f5rbfaq

IČ: 00295906, DIČ:CZ00295906
zobrazit podrobný kontakt

Úřední hodiny

PO    08:00-11:30, 13:00-17:00
ST     08:00-11:30, 13:00-17:00

Podatelna – úřední hodiny                         

 PO     08:00-11:00,13:00-16:00                 ÚT     08:00-11:00,13:00-14:00                      ST     08:00-11:00,13:00-16:00                     ČT     08:00 -11:00,13:00-14:00                    PÁ     08:00 -10:00

Pokladna – úřední hodiny

     PO    8:00-11:00,13:00-16:30      ST    8:00-11:00,13:00-16:30

Mimo úřední hodiny, pouze po předchozí domluvě.

20. 5. 2024 10:53
svátek má Zbyšek

Počasí Břidličná - Slunečno.cz