Aktuality

Občanům z rodinných domů, kteří již mají k využívání nádoby na papír, plast, a kterým dne 6.5.2024 (termín 1.svozu papíru, dle svozového kalendáře) svozová firma svoz neprovedla, bude proveden svoz náhradní a to v pondělí 20.5.2024. Prosíme tedy o přistavení nádob jak na plast, tak i na papír, které chcete nechat vyvézt.

Děkujeme za pochopení

10.5.2024

Očkování psů se koná dne 29.5.2024.

9.5.2024

Upozornění pro občany:

Přípravné práce budou započaty  dne 24. 04. 2024 od 7.00 hodiny ranní a ukončení celkové opravy je plánováno do      20. 08. 2024. Vjezd na staveniště bude povolen pouze pro IZS a vozidla stavby.

Děkujeme za pochopení

 

Předmětem projektové dokumentace pro společné povolení je oprava místní komunikace v obci Vajglov v délce cca 400 m. Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová s asfaltovým krytem v základní šířce 2,75-3,50 m v jednostranném příčném sklonu (rozšířena ve směrových obloucích). V místě napojení na silnici III/440 je komunikace rozšířena na šířku 5,50 m, aby zde nedocházelo k vynucené přednosti. Komunikaci bude lemovat nezpevněná krajnice šířky 0,50 m z frézovaného (recyklovaného) materiálu a částečně silniční betonový obrubník. Oprava komunikace bude probíhat především v rozsahu již stávajících konstrukcí s minimálními změnami, tzn. že bude v co nejvyšší míře zachováno stávající šířkové a výškové řešení. Budou provedeny nové podkladní a krytové vrstvy v rozsahu dle situačního výkresu. 
Pro odvodnění srážkových vod z komunikace jsou navrženy 4x uliční vpusti, které budou zaústěny do podzemních vsakovacích objektů. Odvodnění z komunikace bude částečně probíhat také vsakem do zeleně dle stávajícího stavu. V místě před napojením na silnici III/440 je navržen liniový žlab, aby nedocházelo ke stékání vod na silnici III/440. V rámci akce bude provedena také oprava stávajícího propustku, který se nachází v prostoru křižovatky se silnici III/440. 

Zahájení prací: v roce 2024

Ukončení prací: v roce 2024

Dodavatel stavby: KARETA s.r.o.,  Bruntál ( IČO 62360213)

Cena díla bez DPH: 2 886 460 Kč

Zveřejněno na profilu zadavatele:ZDE

Informujeme občany, že nový svozový kalendář je již k dispozici. Jestliže nemáte možnost si jej vytisknout, bude k dispozici na podatelně městského úřadu. Také prosíme občany, kteří ještě nemají podepsanou smlouvu o nádoby na Plast a Papír a mají již zažádáno, aby si smlouvy přišly podepsat na podatelnu městského úřadu.

Podatelna je otevřena i mimo úřední dny a to:

PO - ČT:  8:00 - 11:00, 13:00 - 14:00 

PÁTEK:   8:00 - 10:00

Od středy 24. 04. 2024, od ranních hodin, bude probíhat strojové čištění hlavních komunikací ve městě Břidličná. Žádáme proto občany, aby neparkovali svými automobily na hlavních komunikacích a nebránili tak v provádění čištění. 

Děkujeme za pochopení. 

22.4.2024

Do vyčerpání zásob platí ještě možnost podání žádosti o nádoby na papír a plast ( 240 l ) k rodinným domům. 

Jak požádat:

  1. osobně na podatelně MěÚ
  2. na email podatelna@mu-bridlicna.cz

v obou případech je nutno uvést:

  • adresu (kde budou nádoby využívány),
  • jméno, příjmení žadatele, kontakt na mobil a na email.

Na základě těchto údajů Vám bude vystavena do 5 pracovních dnů smlouva o zápůjčce a následném darování nádob, kterou svým podpisem na podatelně MěÚ potvrdíte. Poté budou nádoby označeny jménem a adresou žadatele a jakmile je svozová firma (pro Břidličnou – Marius Pedersen) očipuje, budou postupně rozvezeny na dané adresy.

Předpokládaný 1.svoz těchto nádob je nastaven na měsíc květen 2024.Svoz bude probíhat 1 x měsíčně s tím, že svezeny budou nádoby, které si v den svozu umístíte ke komunikaci (samozřejmě až po naplnění nádoby).Přesné datumy svozů budou zveřejněny do konce měsíce dubna. S rozjezdem této služby bude ukončen svoz pytlů s plasty od rodinných domů (každé 1. pondělí v měsíci provádí MOS, s.r.o). Poté dojde také k redukci nádob na papír a plast (1100 l) ze sběrných míst v oblasti rodinných domů.Pokud si tedy domácnosti rodinných domů nezajistí tyto nádoby, budou mít možnost tento druh odpadu odevzdat dále jen na sběrném dvoře nebo na nejbližším sběrném místě.

.

15.4.2024
Erb Města Břidličná

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

telefon:554 773 536
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz
DS: f5rbfaq

IČ: 00295906, DIČ:CZ00295906
zobrazit podrobný kontakt

Úřední hodiny

PO    08:00-11:30, 13:00-17:00
ST     08:00-11:30, 13:00-17:00

Podatelna – úřední hodiny                         

 PO     08:00-11:00,13:00-16:00                 ÚT     08:00-11:00,13:00-14:00                      ST     08:00-11:00,13:00-16:00                     ČT     08:00 -11:00,13:00-14:00                    PÁ     08:00 -10:00

Pokladna – úřední hodiny

     PO    8:00-11:00,13:00-16:30      ST    8:00-11:00,13:00-16:30

Mimo úřední hodiny, pouze po předchozí domluvě.

20. 5. 2024 10:58
svátek má Zbyšek

Počasí Břidličná - Slunečno.cz