Aktuality

4.6.2024

Starosta města zve občany na 3. zasedání Zastupitelstva města Břidličná, které se koná dne 12.6.2024 od 16.00 hodin ve velké zasedací mísnosti městského úřadu.

Praktická lékařka pro dospělé ve dnech 17.- 28. června 2024 neordinuje. 

10.6.2024

Ve volbách do Evropského parlamentu využilo svého volebního práva celkem 674 voličů z celkového počtu 2 483 zapsaných voličů, což představuje volební účast 27,14 %.

Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově základní umělecké školy v Břidličné“ je rekonstrukce sociálního zařízení ve dvou nadzemních podlažích, bez zásahu do nosných konstrukcí, kde bude provedena úprava stávajících prostor – vybourání některých stávajících příček a postavení nových, nové obklady, budou osazeny nové zařizovací předměty ZT, část kabelových rozvodů bude provedena nově.

  Zahájení prací: v roce 2024

  Ukončení prací: v roce 2024

  Předpokládaná cena díla: 1 344 935,00 Kč

  Dodavatel stavby: NORD Stavební s.r.o., Olomouc 

  Cena díla bez DPH: 

  Zveřejněno na profilu zadavatele:ZDE

10.6.2024

Papír a plast od rodinných domů je již svážen firmou Marius Pedersen, dle svozového kalendáře. Jako při každé změně i u této dochází k rozjezdovým problémům. Problémy u svozů po nahlášení občany na MěÚ Břidličná - na podatelnu nebo místostarostce, jsou hlášeny na dispečink zajišťující firmy, která provede nápravu. Poslední hlášený problém byl ze dne 20.5.2024, kdy nedošlo z velké míry k nahlášenému náhradnímu svozu papíru. Vše bylo nahlášeno s tím, že bude náprava provedena v rámci plánovaného svozu papíru dne 3.6.2024. Omlouváme se za komplikace a prosíme o trpělivost v doladění nového způsobu svozu tříděného odpadu přímo od rodinných domů. Po zajištění správného chodu svozu tříděných odpadů od rodinných domů, dojde ke změně četnosti svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů a to: z intervalu svozu 1 x za týden na interval 1 x za 14 dnů. Předpokládaný termín této změny je od 1.7.2024

Dále připomínáme: Kdo ještě z občanů žijících v rodinných domcích nepožádal o nádoby na plast a papír, ať tak učiní co nejdříve na podatelně MěÚ Břidličná. Ti, kteří již nádoby obdrželi, si je umístí do svých zahrad a mohou je využívat s tím, že svozy, které od měsíce května zajišťuje firma Marius Pedersen a.s.(dle svozového kalendáře), budou provedeny u těch nádob, které budou po naplnění Vámi nachystány před Vaším rodinným domem na místě, kde máte nádoby na směsný komunální odpad. Termíny svozů, svozový kalendář je k dispozici na podatelně MěÚ v Břidličné, příp. na webových stránkách města.

24.5.2024

Občanům z rodinných domů, kteří již mají k využívání nádoby na papír, plast, a kterým dne 6.5.2024 (termín 1.svozu papíru, dle svozového kalendáře) svozová firma svoz neprovedla, bude proveden svoz náhradní a to v pondělí 20.5.2024. Prosíme tedy o přistavení nádob jak na plast, tak i na papír, které chcete nechat vyvézt.

Děkujeme za pochopení

10.5.2024

Upozornění pro občany:

Přípravné práce budou započaty  dne 24. 04. 2024 od 7.00 hodiny ranní a ukončení celkové opravy je plánováno do      20. 08. 2024. Vjezd na staveniště bude povolen pouze pro IZS a vozidla stavby.

Děkujeme za pochopení

 

Předmětem projektové dokumentace pro společné povolení je oprava místní komunikace v obci Vajglov v délce cca 400 m. Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová s asfaltovým krytem v základní šířce 2,75-3,50 m v jednostranném příčném sklonu (rozšířena ve směrových obloucích). V místě napojení na silnici III/440 je komunikace rozšířena na šířku 5,50 m, aby zde nedocházelo k vynucené přednosti. Komunikaci bude lemovat nezpevněná krajnice šířky 0,50 m z frézovaného (recyklovaného) materiálu a částečně silniční betonový obrubník. Oprava komunikace bude probíhat především v rozsahu již stávajících konstrukcí s minimálními změnami, tzn. že bude v co nejvyšší míře zachováno stávající šířkové a výškové řešení. Budou provedeny nové podkladní a krytové vrstvy v rozsahu dle situačního výkresu. 
Pro odvodnění srážkových vod z komunikace jsou navrženy 4x uliční vpusti, které budou zaústěny do podzemních vsakovacích objektů. Odvodnění z komunikace bude částečně probíhat také vsakem do zeleně dle stávajícího stavu. V místě před napojením na silnici III/440 je navržen liniový žlab, aby nedocházelo ke stékání vod na silnici III/440. V rámci akce bude provedena také oprava stávajícího propustku, který se nachází v prostoru křižovatky se silnici III/440. 

Zahájení prací: v roce 2024

Ukončení prací: v roce 2024

Dodavatel stavby: KARETA s.r.o.,  Bruntál ( IČO 62360213)

Cena díla bez DPH: 2 886 460 Kč

Zveřejněno na profilu zadavatele:ZDE

Informujeme občany, že nový svozový kalendář je již k dispozici. Jestliže nemáte možnost si jej vytisknout, bude k dispozici na podatelně městského úřadu. Také prosíme občany, kteří ještě nemají podepsanou smlouvu o nádoby na Plast a Papír a mají již zažádáno, aby si smlouvy přišly podepsat na podatelnu městského úřadu.

Podatelna je otevřena i mimo úřední dny a to:

PO - ČT:  8:00 - 11:00, 13:00 - 14:00 

PÁTEK:   8:00 - 10:00

Erb Města Břidličná

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

telefon:554 773 536
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz
DS: f5rbfaq

IČ: 00295906, DIČ:CZ00295906
zobrazit podrobný kontakt

Úřední hodiny

PO    08:00-11:30, 13:00-17:00
ST     08:00-11:30, 13:00-17:00

Podatelna – úřední hodiny                         

 PO     08:00-11:00,13:00-16:00                 ÚT     08:00-11:00,13:00-14:00                      ST     08:00-11:00,13:00-16:00                     ČT     08:00 -11:00,13:00-14:00                    PÁ     08:00 -10:00

Pokladna – úřední hodiny

     PO    8:00-11:00,13:00-16:30      ST    8:00-11:00,13:00-16:30

Mimo úřední hodiny, pouze po předchozí domluvě.

13. 6. 2024 05:57
svátek má Antonín

Počasí Břidličná - Slunečno.cz