Upozornění pro občany:

Přípravné práce budou započaty  dne 24. 04. 2024 od 7.00 hodiny ranní a ukončení celkové opravy je plánováno do 20. 08. 2024. Vjezd na staveniště bude povolen pouze pro IZS a vozidla stavby.

Děkujeme za pochopení

 

 

Předmětem projektové dokumentace pro společné povolení je oprava místní komunikace v obci Vajglov v délce cca 400 m. Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová s asfaltovým krytem v základní šířce 2,75-3,50 m v jednostranném příčném sklonu (rozšířena ve směrových obloucích). V místě napojení na silnici III/440 je komunikace rozšířena na šířku 5,50 m, aby zde nedocházelo k vynucené přednosti. Komunikaci bude lemovat nezpevněná krajnice šířky 0,50 m z frézovaného (recyklovaného) materiálu a částečně silniční betonový obrubník. Oprava komunikace bude probíhat především v rozsahu již stávajících konstrukcí s minimálními změnami, tzn. že bude v co nejvyšší míře zachováno stávající šířkové a výškové řešení. Budou provedeny nové podkladní a krytové vrstvy v rozsahu dle situačního výkresu. 
Pro odvodnění srážkových vod z komunikace jsou navrženy 4x uliční vpusti, které budou zaústěny do podzemních vsakovacích objektů. Odvodnění z komunikace bude částečně probíhat také vsakem do zeleně dle stávajícího stavu. V místě před napojením na silnici III/440 je navržen liniový žlab, aby nedocházelo ke stékání vod na silnici III/440. V rámci akce bude provedena také oprava stávajícího propustku, který se nachází v prostoru křižovatky se silnici III/440. 

Zahájení prací: v roce 2024

Ukončení prací: v roce 2024

Dodavatel stavby: KARETA s.r.o.,  Bruntál ( IČO 62360213)

Cena díla bez DPH: 2 886 460 Kč

Zveřejněno na profilu zadavatele:ZDE

Předmětem projektové dokumentace pro společné povolení je oprava místní komunikace v obci Vajglov v délce cca 400 m. Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová s asfaltovým krytem v základní šířce 2,75-3,50 m v jednostranném příčném sklonu (rozšířena ve směrových obloucích). V místě napojení na silnici III/440 je komunikace rozšířena na šířku 5,50 m, aby zde nedocházelo k vynucené přednosti. Komunikaci bude lemovat nezpevněná krajnice šířky 0,50 m z frézovaného (recyklovaného) materiálu a částečně silniční betonový obrubník. Oprava komunikace bude probíhat především v rozsahu již stávajících konstrukcí s minimálními změnami, tzn. že bude v co nejvyšší míře zachováno stávající šířkové a výškové řešení. Budou provedeny nové podkladní a krytové vrstvy v rozsahu dle situačního výkresu. 
Pro odvodnění srážkových vod z komunikace jsou navrženy 4x uliční vpusti, které budou zaústěny do podzemních vsakovacích objektů. Odvodnění z komunikace bude částečně probíhat také vsakem do zeleně dle stávajícího stavu. V místě před napojením na silnici III/440 je navržen liniový žlab, aby nedocházelo ke stékání vod na silnici III/440. V rámci akce bude provedena také oprava stávajícího propustku, který se nachází v prostoru křižovatky se silnici III/440. 

Zahájení prací: v roce 2024

Ukončení prací: v roce 2024

Dodavatel stavby: KARETA s.r.o.,  Bruntál ( IČO 62360213)

Cena díla bez DPH: 2 886 460 Kč

Zveřejněno na profilu zadavatele:ZDE