Přílohy a dotazy k druhému kolu architektonicko-urbanistické soutěži o návrh"Centrum města"

6.1.2017 — Monika Kováčová   Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh "Centrum města Břidličná"   Druhé kolo  


Doručené dotazy soutěžících č. 1

 

Úvodem zodpovězení dotazů se porota omlouvá za jejich pozdější uvedení a za opožděné odeslání doplněných soutěžních podkladů 2.fáze soutěže. Jedním z důvodů byla snaha o doplnění podkladů od dopravce, které se nepodařilo v dohledné době zajistit.

 

1.       Kde jsou k dispozici soutěžní podklady pro 2. fázi soutěže? Na odkazu z prvního kola nejsou k nalezení.

Odpověď: na webových stránkách Města Břidličná,  http://www.mu-bridlicna.cz/sekce/druhe-kolo

 

2.       Z podkladů k 1. kolu nelze určit polohu bývalého náhonu. Je možné přesnou polohu náhonu poskytnout?

Odpověď: přesnou polohu náhonu lze odvodit z katastrální mapy, náhon vede pozemky parc.č. 43,42,221,495,1371,1711 k.ú. Břidličná (viz.příloha č.1)

 

3.       Existují přesnější požadavky na podobu železniční zastávky (nutnost prodejny jízdenek či dalších funkcí, kapacita cestujících atd.)?

Odpověď: Prodej jízdenek je přímo ve vlaku, kapacita cestujících max. 100 osob/den. Další funkce jako WC, doplňkový prodej není potřeba. Jedná se pouze o přístřešek pro čekající cestující.

 

4.       Se kterou variantou vedení vysokého napětí je třeba počítat při řešení centrálního prostoru: se stávajícím vzdušným vedením, či s kabelovou přeložkou (uvedenou v ÚP z r. 2002)?

Odpověď:  Vzhledem k tomu, že zachování stávajícího vzdušného vedení středem obce je neudržitelné a v rozporu s plánovanou estetizací veřejného prostoru, doporučujeme v návrhu řešení počítat s náhradou kabelovým vedením, přestože není ve výhledu energetické rozvodné společnosti. S kabelovým vedením VN se počítá ve schváleném zadání nového územního plánu.

 

5.       Jaké jsou přesnější požadavky na řešení autobusového nádraží (počet zastávek, počet odstavných autobusových stání, parametry autobusů atd.)?

Odpověď: Přesnější požadavky lze zjistit u současného přepravce f.ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, Ostrava-Moravská Ostrava, provozovna Bruntál tel.č.597 827 730, , obchodní ředitel ing. M. Pastrňák  597 827 050.

 

Zatím se od uvedeného přepravce nepodařilo zjistit současné či plánované požadavky. Vzhledem k tomu, že předpokládaná lhůta jeho vyjádření je v rozporu s termíny soutěže, porota ocení, jestliže soutěžící předloží vlastní přístup k této problematice, podložený zdůvodněním, a to ve spolupráci s přizvaným dopravním specialistou.

 

6.       Je nutné při řešení autobusového nádraží počítat s možností otáčení autobusů (např. na lince Olomouc-Šternberk-Břidličná-Rýmařov)?

Odpověď: S otáčením autobusů je nutné počítat u linky Olomouc-Šternberk-Břidličná-Rýmařov a u linky Bruntál-Břidličná (ranní spoj).

 

7.       Lze do prostoru mezi ulicí Bruntálskou a stávajícími budovami zahrnout oplocenou plochu patřící Kovohutím – část parcely č. 851 (bez ohledu na současné majetkové vztahy)?

Odpověď: Uvedenou plochu doporučujeme zahrnout a vyslovit názor na její využití - pro parkování zaměstnanců,  nové výsadby, trasy chodníků, veřejného osvětlení apod. Je to vhodné také proto, že zde lze zakomponovat pozemek 857/1, který je ve vlastnictví Břidličné.

 

8.       Je požadováno do návrhu zahrnout infocentrum a veřejné WC (uvedeny v upřesňujících podmínkách k 1. kolu)?

Odpověď: Ano

 

9.       V zadání soutěže z listopadu 2016 jsou jako grafický výstup požadovány 3 panely na šířku, ve zpřesňujících podmínkách ke 2. kolu z ledna 2017 jsou to 3 panely na výšku; která z variant platí?

Odpověď: 3 panely na šířku.

 

10.     V bodu 1.2 i) zpřesňujících podmínek ke 2. kolu je uvedeno, že požadovaná axonometrie bude mít závazně určené stanoviště, které bude součástí přílohy. V soutěžních podkladech, které jsou součástí přílohy, není uvedeno, že určené stanoviště obsahují. Je stanoviště součástí přílohy?

Odpověď: porota se rozhodla zrušit požadavek doložit návrhy axonometrií.

 

Doručené dotazy soutěžících č. 2

1.      Ve zpřesňující závazné části soutěžního návrhu pro 2. fázi soutěže je uvedeno v části

          1.2 i) axonometrie v měř. 1:500

                    - Axonometrie s určeným stanovištěm pozorovatele , viz. příloha

                    -> znamená to, že je toto stanoviště uvedené někde v příloze? Pokud ano, tak kde prosím.

Odpověď: porota se rozhodla zrušit požadavek doložit návrhy axonometrií.

2.        Ve zpřesňující závazné části soutěžního návrhu pro 2. fázi soutěže je uvedeno v části
           Soutěžní podklady pro 2. fázi soutěže budou doplněny v termínu do 27. 12.2016 a budou obsahovat

           - mapový podklad....

           - vedení řezu terénem

           - polohopis a výškopis

           - informaci o existenci a průběhu inženýrských sítí
           -> znamená to, že vedení řezu terénem je dané? Pokud ano prosím ve které části podkladů najdu vedení řezu.

Odpověď: V grafické příloze Bridlicna-centrum.pdf je zakresleno vedení řezu.
 

3.       Nikde jsem nenašel informaci o rozpočtu na tuto akci, pro druhou fázi by měl být znám finnční rámec zamýšleného záměru.

Odpověď: Pro realizaci záměru není zadavatelem stanoven finanční záměr, právě územní studie bude podkladem pro stanovení strategie obce pro realizaci. Porota ovšem bude hodnotit návrhy z pohledu ekonomické přiměřenosti možnostem obce.
 

4.       Dotazy a lhůty pro jejich podání pro druhé kolo nejsou oznámeny, i když se jedné o nové zadání s některými zpřesňujícími informacemi.

Odpověď : dotazy lze podávat do konce soutěžní lhůty tzn. do 30.1.2017, zadavatel po poradě s porotou neprodleně odpoví.
 

5.       U termínu odevzdání není uvedeno do kolika hodin je možné návrh odevzdat, v případě osobního odevzdání je to pro nás užitečná informace.

Odpověď : Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou se stanovuje na 30.1. 2017 do 17,00 hod.
 

6.       Perspektivní pohledy A a B a jejich pozice je víceméně ponechána na autorovi ale chci se zeptat zda máte k dispozici nějaké fotografie například z letních měsíců, nebo si tyto fotografie máme pořídit sami.

Odpověď: Zadavatel po dohodě s porotou, poskytne několik  fotografií řešeného území (A), je na soutěžících zda fotografie využijí či použijí své atd.

 

Soubory ke stažení

hranice reseneho uzemi_2f_1.pdf

Bridlicna-centrum.pdf

Kanalizace Břidličná dwg.zip

zrušené vedení teplovodu.pdf

vyjádření CETIN.pdf

příloha vyj.CETIN.pdf

vyjádření ČEZ.pdf

vyjádření VaK.pdf

Novinky emailem Hlášení rozhlasu, informace z úřadu. Odběr lze kdykoliv zrušit.

© Město Břidličná
KontaktProhlášení o přístupnostiAdministrace