Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název
Město Břidličná

2. Důvod a způsob založení
Právní subjektivita Města Břidličná (dále jen obec) vznikla v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). Podle zák. č. 314/2002: - město s pověřenou státní správou (matrika, stavební úřad)

3. Organizační struktura
Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Město Břidličná
  Nábřežní 452
  793 51 Břidličná
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Město Břidličná
  Nábřežní 452
  793 51 Břidličná
 • 4.3 Úřední hodiny

  PO: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
  ST: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

 • 4.4 Telefonní čísla
  554 773 536
 • 4.5 Čísla faxu
  554 773 533
 • 4.6 Adresa internetové stránky
  http://www.mu-bridlicna.cz
 • 4.7 Adresa e-podatelny
  podatelna@mu-bridlicna.cz
 • 4.8 Další elektronické adresy
  podatelna@mu-bridlicna.cz
 • 4.9 ID datové schránky obec
  f5rbfaq

5. Případné platby lze poukázat na účet
190786980257/0100 (KB Bruntál)
platby za odpady: 19-785010267/0100 (KB Bruntál)

6. IČ
00295906

7. DIČ
CZ00295906

8. Rozpočet
Rozpočet

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Město Břidličná zveřejňuje informace následujícími způsoby:

·       na úřední desce – před budovou MěÚ

·       na internetové úřední desce na adrese: www.mu-bridlicna.cz

·       informace lze dále získat v kanceláři MěÚ v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

·       osobně na MěÚ Břidličná v úředních dnech a v úředních hodinách:

·       telefonicky na tel. č.: 554 773 536

Písemně

·       na adrese: Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná

·       faxem na fax. č.: 554 773 533

Elektronickou poštou

·       e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

·       utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

·       obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

·       skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

·       skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

·       zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem stížností a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

·       Písemně na adresu: Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

E-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz

Na ústní žádost poskytne MěÚ v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví MěÚ písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. MěÚ může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude MěÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

a)       musí být srozumitelná

b)       musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c)       nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve MěÚ žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

MěÚ poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

a)       písemně

b)       nahlédnutím do spisu

c)       pořízením kopie

d)       na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá MěÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti MěÚ, MěÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí MěÚ

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení MěÚ, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná městská rada, starosta nebo tajemník.

Proti rozhodnutí oddělení a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny MěÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Ostravě.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím MěÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře
Formuláře ke stažení

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody na Portále veřejné správy

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Břidličná jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

·        Ústava České republiky

·        Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích

zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách

Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů

zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně

zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady

zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství

zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání

zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích

nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu

zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

zákoník práce č. 65/1965 Sb.

zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách

Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními města Břidličná, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii „Obecně závazné vyhlášky“.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Ke stažení zde

Novinky emailem Hlášení rozhlasu, informace z úřadu. Odběr lze kdykoliv zrušit.

© Město Břidličná
KontaktProhlášení o přístupnostiAdministrace